Cuộn kháng sóng hài cho Tụ bù Mikro

Hãng sản xuất
KHOẢNG GIÁ