Cuộn kháng sóng hài cho tụ bù ELCO

Hãng sản xuất
KHOẢNG GIÁ